Resultat av efterlevandeenkäten

Under 2016 genomförde Michael Westerlund, som är forskare på Stockholms universitet samt även knuten till NASP på Karolinska Institutet, en enkätundersökning riktad till efterlevande som förlorat en anhörig eller nära vän i självmord. Syftet med enkäten var att undersöka vilka stödresurser som efterlevande använder sig av i sorgearbetet och hur de värderar dessa resurser, samt upplever hur livssituationen och hälsan har påverkats av förlusten och sorgen. Den anonymiserade webbaserade enkäten fanns tillgänglig att fylla i på SPES webbsida och SPES Facebook mellan 18 mars och 4 september 2016, och sammanlagt besvarade 327 efterlevande enkäten.

Nu finns resultaten av enkäten att läsa i dokumentet ”Efterlevandeenkät resultat”. Resultaten presenteras i absoluta tal och i procent i tabellform, samt i några stapeldiagram, och följer efter de frågor som ställdes i enkäten. För vissa frågor är även medelvärden uträknade. Fördjupade analyser och vidare tolkningar av resultaten kommer också att presenteras i en eller två vetenskapliga artiklar.

Stort tack till alla som medverkade i studien!

Frågor om enkäten: michael.westerlund@ims.su.se

 

Efterlevandeenkat – resultatet