Årsmöte den 25 mars kl 14.00

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till vårt viktiga årsmöte som kommer att hållas söndagen den 25 mars kl 14.00 i vår lokal på Polhemsgatan 34.

 

Dagordning 

1 Val av mötesordförande och mötessekreterare

2 Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare

3 Fastställande av dagordning

4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6 Revisorernas berättelse

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8 Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av vinst och förlust

9 Val av ordförande och kassör för kretsen

10 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

11 Val av revisorer

12 Val av ombud till förbundsstämma

13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året

14 Eventuella motioner, inlämnade frågor etc.


Kallelse

Dagordning